Kvalitetspolicy

Företagsledningen vid Timrå Betongindustri AB har definierat och dokumenterat företagtes behov, grundinriktning samt hur kvalitetsarbetet ska förverkligas

Behov: För att öka Timrå Betongindustri AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att tillverka och sälja produkter av hög och jämn kvalitet.
Att nå detta mål förutsätter att alla anställda på ett planerat och ändamålsenligt sätt angriper de faktorer som påverkar våra produkters kvalitet.

Grundinriktning: Det är Timrå BetongindustriAB:s policy att marknadsföra endast produkter av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundernas belåtenhet genom att de klarar förväntad funktion
på ett tillförlitligt och säkert sätt. Kvaliteten ska vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunden.

Förverkligande: För att kunna förverkliga grundinriktningen krävs att verksamheten inom Timrå Betongindustri AB bedrivs enlig nedanstående riktlinjer:

* alla anställda ska vara fast övertygade att produkternas kvalitet är en väsentlig angelägenhet för företaget
* all organisation och ansvarsfördelning avseende verksamhet som påverkar våra produkters kvalitet ska vara dokumenterad
* alla anställda ska ha kompetens för sina arbetsuppgifter. Detta tillgodoses med utbildning.* Kunders önskemål analyseras i varje enskilt fall, för att inte beställningar, som kan riskera vårt anseende, ska accepteras
* Då vi anlitar leverantörer ska vi skaffa oss visshet om deras förmåga att leverera rätt kvalitet, samt under leverans kontrollera detta
* Endast metoder som säkerställer att rätt tillverkningskvalitet erhålles, ska användas. Kvalitetsfordringarna för våra produkter och i dessa ingående material och detaljer ska vara specifierade, registrerade och    
    underordnade vår dokumentstyrning
* Rutiner för all kontrollverksamhet ska finnas
* För att öka vår effektivitet på kvalitetsarbetet ska vi följa upp det genom kvalitetsrevisioner
* Kvalitetsarbetet ska styras offensivt mot årliga förbättrningar

Kvalitetssystem:
Timrå Betongindustri AB har dokumenterat sitt kvalitetssystem enligt ISO 9001 och certifierade sig i augusti 1997.